Faculty of Industrial Technology Faculty of Industrial Technology
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักงานประกันคุณภาพ
งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดย ผศ.ดร.กุสุมา  ผลาพรม ผศ.ดร.กฤษณ์ชาคริตส  ณ วัฒนประเสริฐ ดร.พรชัย  ตามถิ่นไทย และ อาจารย์อดิศักดิ์ นาคนาวา

Shell Eco-marathon Asia

โครงการบริการวิชาการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ อุปกิจ 

โครงการบริการวิชาการสืบสานสมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม โดย อาจารย์อภิสุทธิ์ อุปกิจ

การวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27-11-61

งานวิจัย
ประกาศ

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย

แนวปฎิบัติการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อข้อรับทุนจากกองทุนวิจัย

การขอสนับสนุนทุนในการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
วารสาร


วารสารวิจัยปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัยปีที่ 1 ฉบับที่2

วารสารวิจัยปีที่ 1 ฉบับที่1

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาผสมแร่หินแอนดิไซต์

กรรมวิธีการผลิตมอร์ตาร์ผสมเสร็จชนิดแทรกตัวได้

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีส่วนประสมของเถ้าลอยและผงหินปูน

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดเทรองพื้นในทะเล

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดเข็มเจาะขนาดใหญ่

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จผสมเถ้าลอยและน้ำล้างโม่ที่เหลือจากการผสมคอนกรีต

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดใช้กับห้องเย็น

กรรมวิธีการผลิตซีเมนต์ปูนฉาบฉนวนกันความร้อน

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าผสมเถ้ากากตะกอนน้ำตาล

เครื่องฉีดฟองโฟมสำหรับใช้ผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่า

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าผสมเส้นใยปาล์ม

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

กรรมวิธีการผลิตเพสต์ซีเมนต์กำลังสูงโดยใช้พลังงานไมโคเวฟร่วมกับระบบสุญญากาศ

เครื่องผลิตฟองโฟมชนิดใบพัดกวนสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเส้นใยพลาสติกสังเคราะห์

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับผนังกันดิน

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดงานปั้ม

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดงานปั้มกันซึมน้ำ

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จผสมน้ำล้างโม่ที่เหลือจากการผสมคอนกรีต

กรรมวิธีการผลิตจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยด้วยพลังงานไมโคเวฟ

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดงานคอนกรีตทนซัลเฟตและกันซึมน้ำ

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าผสมเส้นใยมะพร้าว

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดเข็มเจาะขนาดใหญ่ผสมเถ้าลอยปริมาณสูง