Faculty of Industrial Technology Faculty of Industrial Technology
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักงานประกันคุณภาพบริการวิชาการ
KM
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : ปรัชญา วิสัยทัศน์ผู้บริหารคณาจารย์ + สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ + สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ + สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า + สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ + สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม + สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ + สาขาวิชาเทคโนโลยีต่อเนื่อง + สาขาวิชาเซรามิกส์สร้างสรรค์และนวัตกรรม + สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม + สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาตร์ + สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร/เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา + สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม + สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน + สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์บุคคลากร + สายสนับสนุนติดต่อเรา
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปก(วัสดุฝึก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปลิวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้พนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือคู่มือประกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้ารูป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ

ประกาศผู้ชนะการาเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นผนังเบาที่ชั้น